COVID-19

Lees hier het laatste nieuws met betrekking tot COVID-19 en UNO-VUmc.

18 mei

Dilemma’s door bezoekbeperkingen in het verpleeghuis.
Welke aspecten spelen een rol om tot weloverwogen besluiten te komen?

Vanaf 19 maart 2020, geldt een stringente bezoekregeling in verpleeghuizen.1 Hoewel de maatregel op goede gronden is getroffen, plaatst deze professionals in de langdurige zorg voor lastige dilemma’s. Vanaf 11 mei 2020 zal de regeling stapsgewijs verruimd worden, te beginnen met één bezoeker per persoon onder strikte voorwaarden in 25 geselecteerde verpleeghuizen.2,3

Medio april 2020 inventariseerden wij de dilemma’s die specialisten ouderen geneeskunde in opleiding, hun opleiders en docenten ervaren onder de strikte bezoekregeling. De eerste resultaten uit deze survey geven een goede indruk van wat de meest schrijnende situaties zijn. Deze vragen prioriteit bij de invulling van de verruiming van de bezoekregeling.

Aan de hand van vier casussen willen wij laten zien dat de gevolgen van de bezoekregeling diep kunnen ingrijpen in het leven van mensen in het verpleeghuis. Tegelijk bieden deze casussen aanknopingspunten voor de inhoudelijke invulling van de verruimde/versoepelde bezoekregeling.
Lees hier het volledige artikel.

 

3 mei 2020

Inzicht in symptomen en beloop van verpleeghuisbewoners met een verdenking op COVID-19

Op 18 maart is er een landelijk registratie gestart om inzicht te krijgen in de prevalentie van (vermoedelijke) COVID-19 in de langdurige zorg. De registratie vindt plaats via verschillende EPD’s in het kader van het programma ‘Leren van data’, waarin Verenso, het Universitair Netwerk Ouderenzorg van Amsterdam UMC (UNO-VUmc) en NIVEL samenwerken.

EPD Ysis & Inzicht verkrijgen
Onderzoekers van UNO-VUmc analyseren en rapporteren de gegevens uit de COVID-registratie binnen het EPD Ysis. Deze registratie is erop gericht om inzicht te krijgen in een aantal urgente vragen vanuit het veld.

Dit betreft vragen als: Hoe is het beloop van een COVID-19 infectie in de ouderenzorg? Wat zijn de kenmerken van bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 infectie? Wat zijn de symptomen van COVID-19 bij kwetsbare ouderen en in hoeverre zien we onder hen een atypische presentatie?

Factsheets beschikbaar
De bevindingen worden de komende tijd gerapporteerd in diverse factsheets. De eerste factsheet is nu klaar en hier te vinden. Deze factsheet laat het aantal bevestigde COVID-19 infecties zien, de symptomen die verpleeghuisbewoners hebben bij een verdenking op COVID-19, en het beloop (klinische verbetering of verslechtering, herstel, ziekenhuisopname, overlijden) gebaseerd op de eerste 4 weken registratiegegevens, waarbij de tijd dat bewoners gevolgd konden worden per bewoner verschillend is.

Factsheet 1, COVID-19 in verpleeghuizen  03 05 2020

Factsheet 1 COVID-19 in nursing homes 03 05 2020

 

30 april 2020

Tips tijdens COVID-19 uitbraak

Wat kunnen we leren van andere crisissen of rampen wereldwijd voor de zorg voor Nederlandse ouderen in het verpleeghuis tijdens de uitbraak van COVID-19? Naar deze vraag heeft de academische werkplaats ouderenzorg Tranzo uit Tilburg de afgelopen weken een snelle literatuurstudie gedaan. De literatuurstudie is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (TGG).

Voor de belangrijkste tips maakte Tranzo twee factsheets. Eén factsheet voor zorgmedewerkers en mantelzorgers en de andere factsheet voor het management van een ouderenzorgorganisatie.

Tips tijdens COVID-19 voor zorgmedewerkers en mantelzorgers TRANZO factsheet

Tips tijdens COVID-19_voor management TRANZO factsheet

 

17 april 2020

Nu beschikbaar: Behandeladvies Post-COVID-19 Geriatrische revalidatie

De COVID-19 pandemie heeft een onwaarschijnlijk grote impact op de gezondheidszorg, en terwijl we dit schrijven beseffen we dat het eind nog lang niet inzicht is. Het virus verspreidt zich erg snel en onvoorspelbaar. Ouderen en mensen met comorbiditeit zijn de meest bedreigde groep, zij hebben een duidelijk slechtere prognose.
De afgelopen weken is hard gewerkt aan een behandeladvies specifiek voor ouderen. Verschillende experts, waaronder medewerkers van de verschillende academische werkplaatsen hebben hier hun steentje aan bijgedragen.

Bekijk hier het Behandeladvies Post-COVID-19 Geriatrische revalidatie

 

Deel goede ideeën, initiatieven en kennisvragen via het Coronaloket van Vilans

Op verschillende plekken ontstaan mooie initiatieven, goede ideeën en belangrijke kennisvragen om de zorg in deze uitzonderlijke omstandigheden goed te organiseren. Bijvoorbeeld om bewoners op alternatieve manieren in contact te brengen met familieleden. Om zorgpersoneel te helpen het hoofd boven water te (blijven) houden. Of om op een goed werkbare manier om te gaan met beschermende maatregelen en inzet van personeel.

Wij roepen zorgorganisaties op om deze ideeën, initiatieven en kennisvragen te delen via
het Coronaloket van Vilans.

De verzamelde kennisvragen worden door Vilans doorgegeven aan het UNO-VUmc en de andere academische netwerken ouderenzorg van SANO. Gezamenlijk zetten wij ons in om de kennisvragen zo goed mogelijk op basis van wetenschappelijke inzichten te beantwoorden. Vervolgens verspreidt Vilans de antwoorden op de kennisvragen weer. De antwoorden worden, net als de goede ideeën en initiatieven, beschikbaar gesteld op deze website van Vilans.

 

ZonMw stimulans

Het ministerie van VWS stelt extra geld beschikbaar om creatieve oplossingen te faciliteren met betrekking tot het coronavirus (COVID-19).
De pandemie heeft een grote impact op de zorg en samenleving. Op korte termijn zijn daarom oplossingen nodig voor praktische problemen in en buiten ziekenhuizen.

Bedrijven of organisaties die een creatieve oplossing willen uitwerken of uitvoeren kunnen in aanmerking komen voor een impuls. Daarbij gaat het om oplossingen die buiten reguliere zorg- en welzijnsactiviteiten vallen. Een belangrijke voorwaarde voor deze projectimpuls is dat de creatieve oplossing voorziet in de behoefte van de doelgroep, zoals personeel van verpleeghuizen of ziekenhuizen. Dit moet blijken uit de samenstelling van het projectteam.
Ga naar de website van ZonMw voor meer informatie.

 

 

 

26 maart 2020

COVID-19 registratie in Ysis

Vanuit Verenso is er een landelijk registratie gestart om inzicht te krijgen in de prevalentie van (vermoedelijke) COVID-19 in de langdurige zorg. Dit is van belang voor beleidsafwegingen, zoals de landelijke verdeling van beschermingsmaterialen. De registratie vindt inmiddels plaats via vijf verschillende EPD’s (zie ook dit nieuwsbericht op de website van Verenso).

Binnen één van deze EPD’s, Ysis, is de registratie er daarnaast op gericht om – met een minimale registratielast – inzicht te krijgen in een aantal urgente vragen vanuit het veld. Zoals: Hoe is het beloop van een COVID-19 infectie in de ouderenzorg? Wat zijn de kenmerken van bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 infectie? Wat zijn de symptomen van COVID-19 bij kwetsbare ouderen en in hoeverre zien we onder hen een atypische presentatie?

Het antwoord op deze vragen is van groot belang om specialisten ouderengeneeskunde te kunnen ondersteunen in hun handelen bij bewoners met een (vermoedelijke) COVID-19 infectie. Aan alle zorgorganisaties die gebruik maken van het EPD Ysis dan ook de dringende oproep om mee te doen aan deze registratie! Meer informatie leest u hier.

Onderzoekers van het UNO-VUmc zullen de komende tijd samenwerken met Verenso en Gerimedica (ontwikkelaar van het EPD Ysis) in het analyseren en rapporteren van deze gegevens.

Oproep: wat kan het UNO-VUmc voor jouw organisatie betekenen?

Als academische werkplaats ouderenzorg volgen wij de ontwikkelingen rondom COVID-19 via de verschillende kanalen voor up-to-date informatie: het RIVM, Verenso, V&VN, Vilans en Actiz. Ook werken we mee aan het in kaart brengen van gegevens rondom COVID-19. Graag willen wij nog meer doen om ons netwerk te ondersteunen. Daarom deze oproep: kunnen wij iets voor jouw organisatie betekenen? Meld het via uno@vumc.nl